Login kandidaten

Privacy

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

1. Uitgever

De uitgever van deze Website is: 

IGEPA BELUX n.v. (In dit document IGEPA genoemd naar haar commerciële benaming.) 

Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

België

BTW - BE 0416.723.381

2. Persoonlijke levenssfeer

Gelieve te noteren dat IGEPA de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat IGEPA en haar verbonden entiteiten persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van het personeel en de cliënteel van IGEPA en haar verbonden entiteiten, met inbegrip van kandidaat personeelsleden en mogelijke cliënten , het beheer van de contractuele relatie, het voorkomen van onregelmatigheden, het opmaken van statistieken en tests.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met IGEPA verbonden entiteiten. Uw gegevens zullen niet worden meegedeeld aan andere derden. Binnen IGEPA en haar verbonden entiteiten wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar IGEPA op het bovenvermeld adres.

De geautomatiseerde verwerking van de gegevens wordt, in de mate hiertoe de verplichting bestaat, opgenomen in het openbaar register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Zie ook toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid van de onderhavige voorwaarden.

3. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar IGEPA wordt gestuurd via deze website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

4. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en de onderhavige voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat IGEPA een keuze kan maken van een andere rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.

IGEPA kan deze voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.